استخدام مدرس

مؤسسه رسپیناتاک همواره به دنبال جذب نیروهای مستعد در زمینه تدریس زبان انگلیسی است.

فرم استخدام

نحوه آموزش

رسپینا تاک خانه آخر زبان آموزان زیادی بوده است که پس از گذراندن دوره های مختلف زبان در مدارس و مؤسسات مختلف و جمع آوری مجموعه ای از واژگان و دستور زبان که تنها به طور تئوری آموزش داده شده اند، در پی به کارگیری مستمر و صحیح دستور زبان انگلیسی هستند. 

اطلاعات بیشتر